Услуги

Следвайки развитието на ИТ сектора и информационното общество през последните години, Перфект Плюс приоритетно инвестира в изследователска и развойна дейност, насочена към създаване на съвременни софтуерни системи. Наблюдава се еволюция на визията на мениджмънта на нашите клиенти към търсене на комплексни цялостни решения.

Като бизнес партньор на IBM, Перфект Плюс следва обявената от IBM стратегическа линия за развитие на "Решения по заявка" ("Solutions on Demand").

"Solutions on Demand" са програмни продукти, предназначени да задоволят конкретни нужди на нашите клиенти, породени от спецификата на тяхната дейност. Голяма част от оперативните функии и съпровождащите ги работни процеси както на административните организации, така и на бизнес компаниите, не могат да се автоматизират и осигурят информационно с конвенционални софтуерни продукти. Необходимо е разработката на специфични решения, които да отговарят на изискванията и работните алгоритми, уникални за всяка компания. В тази връзка Перфект Плюс предлага цялостна услуга на своите клиенти:

 • обстойно изследване на функционалната и организационна структура;
 • анализ на резултатите и нуждите на клиента;
 • проектиране и моделиране на системите за автоматизация на дейността и администриране на информационните потоци;
 • разработка на приложните продукти;
 • интеграция със съществуващи системи;
 • внедряване и поддръжка.

Този работен алгоритъм води до оптимални резултати, дължащи се на директната комуникация между проектант и разработчик, пряката отговорност на изпълнителя и максимална удовлетвореност от постигнатата функционалност.

Значителна част от консултантската дейност на Перфект Плюс е насочена към "Solutions on Demand".

Комплексни системи

За реализацията на интегрирани решения Перфект Плюс използва най-новите технологии в областта на разработката и проектирането. Стремежът ни е да съчетаем световния опит със специфичните изисквания, които налагат тенденциите в България.

Създаването на Комплексни системи, базирани на конвенционални продукти и индивидуални специализирани клиентски решения, изисква постоянно тясно сътрудничество и партньорски взаимоотношения с клиентите и програмно отразяване на техните постоянно променящи се оперативни задачи. Това е основната причина, поради която Перфект Плюс работи в екип с ключовите потребители на системите си като благодарение на качеството и професионализма преодолява разстоянието между бизнеса и технологиите.

Консултантски услуги

Бизнес линията ИТ консултиране на компанията предоставя множество консултантски услуги, включващи:

 • управление на проекти;
 • осигуряване и контрол на качеството;
 • мониторинг на процеса на внедряване на интегрирани приложения;
 • проектиране на програмни приложения и бази данни;
 • инсталация, настройка и администрация на ИТ системи;
 • експлоатационни анализи;
 • обучение;
 • поддръжка;
 • системна интеграция.
В сферата на проектния мениджмънт и консултиране Перфект Плюс диференцира извършваните дейности в следните групи:
 • Консултантска помощ (разработване на спецификации, оформяне на тръжни досиета, провеждане на търгове, оформяне на отчети, осигуряване на експерти в различни области и т.н.) при провеждане на тръжни процедури според различни изисквания на ЗОП, Световна банка, ФАР, ИСПА, Европейска комисия и т.н.;

 • Консултантска помощ при писане на проекти за кандидатстване по различни програми отворени от национални институции (министерства, агенции и др.) и Европейски и световни фондове (Европейска комисия, Световна Банка, правителствени и части фондове и програми и т.н.);
 • Консултантска помощ при управление на проекти;
 • Управление на проекти – комплексна услуга, включваща всички необходими дейности за успешна реализация, отчитане на дейностите и усвояване на средствата по спечелени проекти. Дейността се извършва в тясно сътрудничество с контактора;
 • Проблемен реинжинеринг;
 • Осигуряване на високо квалифицирани експерти от различни сфери за включване в проекти.

През изминалите 19 години от съществуването на фирмата екипите на Перфект Плюс са работили успешно по редица проекти както по национални фондове, така и по почти всички програми на предприсъединителните фондове в България (ФАР, САПАРД, ИСПА) – програми Аксес, Европа, Културен туризъм, Екотуризъм, Трансгранично сътрудничество, Регионално развитие и инфраструктура, Конкурентно способност, Социални дейности и услуги и много други.

Компанията консултира и по множество международни проекти, управлявани от администрацията на Европейската комисия в Брюксел.

Клиенти на Перфект Плюс в сферата на проектното консултиране са частни компании, неправителствени сдружения и асоциации, общински власти и правителствени структури (агенции, министерства, комисии) – министерство на икономиката, агенция по туризъм, министерство на правосъдието и др.