Products

Експлоатационен контрол > Perfect

Системата "Експлоатационен контрол" предоставя информация за всички дейности, свързани с екплоатацията на даден обект или машина. Предоставя изключително опростен и ефективен потребителски интерфейс. Дава възможност за изваждане на статистически данни, като автоматично генерира MS Excel таблици и графики. Съвместима е с популярни офис приложения, като позволява прикачането или влагането на неограничен брой външни файлове.

Функционалност:

  • Въвеждане на план график – съдържа подробна информация за годишния план график на дейностите за екслпатация на даден обект/машина. Към всеки план график може да се създават неограничен брой отчети
  • Отчет – към всеки план график се създават неограничен брой отчети. Отчета съдържа информация за изпълнението на план графика, за изпълнените и неизпълнени дейности от плана, за допълнително изпълнените дейности, констатирани нарушения и др. Отчетите могат да бъдат разпечатвани на хартиен носител.
  • Констативен протокол – информацията е разделена на три основни части:обект, констатации, инспектори. В констативния протокол се описва обекта, който се инспектира, направените констатации, кой е извършил проверката и др..  Към всеки протокол могат да бъдат добавени “Предписани мерки”.
  • Предписани мерки – информация за предписаната мярка, срок за изпълнение и дата на изпълнение. Системата предоставя сигнализация дали мярката е била изпълнена, че предстои скорошно изпълнение или че не е била изпълнена.
  • Номенклатури - предварително са дефинирани номенклатури, които могат да се допълват и редактират по всяко време на работния процес от оторизирани служители. Номенклатурите се използват за по-бързо и по-лесно въвеждане на данни и намаляване възможностите за синтактични грешки при попълване на информация.
  • Търсене на документи - притежава мощни средства за пълнотекстово търсене на думи или фрази във всички обекти на базата данни и в прикрепените текстови файлове. Търсенето може да става по дума, дата, автор, форма и др. Всяко търене може да бъде запазвано за по-нататъшна употреба и от други служители.
  • Настройки – административен модул за управление ролите и правата на служителите в системата.
  • Шаблони - системата поддържа функция за печат и експортиране в MS Word или MS Excel на: Констативен протокол и отчет, както и на статистическите данни.