Иновации

Иновации и научно-изследователска дейност

Следвайки световните тенденции, Перфект Плюс печели предимства на пазара чрез паралелна инвестиция в развитие на познанието. Фирмата осъществява научно-изследователска дейност главно в аспект информационни технологии. Изпълнявайки уникални и иновативни проекти в различни области (ядрена енергетика, железопътен транспорт, разпознаване на образи, туризъм и т.н), като практика компанията извършва задълбочени изследвания и анализи с призната научна стойност и последващ приложен аспект. През последните години Перфект Плюс реализира успешно и няколко научно-изследователски приложни проекта, свързани с иновативни софтуерни продукти.

 

 

Проект BG161PO003-1.1.06-0036-С0001:
Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти

 

 

 


eVisa


Science-research applied project “eVisa”

See more


Platform for managemnt of International Standarts


Industrial research project “Unified platform for administration, aromatization and management of international standards”

See more


Virtual Tour Operator


The applied science-research project “Virtual Touroperator” is a project for
industrial research and partial development of innovative integrated software
system with information and reservation subsystems.

See more