Products

ERP Perfect

ERP Перфект е интегрирана информационно-оперативна комуникационна система, която създава, дигитализира, регистрира, управлява, контролира и съхранява фирмената документация. ERP ПЕРФЕКТ моделира и автоматизира бизнес модела и бизнес процесите във Вашата организация.

Системата реализира сроков контрол, при който освен като пасивен наблюдател, функционира и като комуникатор, като информира по различни начини (е-майл, SMS, звуково и визуално) за различни контролирани събития, аспекти и рискове, просрочени срокове и задачи за изпълнение.

Документнооборотната част на ERP ПЕРФЕКТ моделира създадените в компанията по международните стандарти оперативни процедури и процесни карти, като осигурява информационно коректното спазване на всички стъпки от работните процеси, съответно коректното попълване на кореспондиращата документация, мониторинга на оперативната дейност и контрола по решенията.

ERP Перфект моделира и поддържа в дигитален вариант всички образци на документи, които се използват в компанията – молби, заповеди, договори, протоколи, отчети, документи по качеството и др. Всеки служител използва, попълва и разпечатва от системата тези документи, които съответстват на неговия бизнес оперативен профил.

Всеки документ изработен чрез ERP Перфект автоматично се регистрира, съхранява и архивира в оригиналния му вид, като впоследствие може да бъде повторно използван, разпечатан или одитиран.ERP Перфект е интегрирано, адаптивно, отворено решение, скалируемо според мащабите и нуждите на клиентската организация. Интуитивния му потребителски интерфейс, проектния подход при неговото внедряване и високо технологичните базови платформи на IBM, върху които е изградено, гарантират стабилност, функционалност, сигурност и минимизиране на инвестициите.