За нас

Основана през 1997 година, Перфект Плюс инвестира в създаването на екип от професионалисти, изграждащи високотехнологични софтуерни решения. Днес компанията предлага широка палитра от услуги и продукти, фокусирани в разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни продукти. Мисията на Перфект Плюс е да бъде водещ технологичен партньор на клиентите си чрез осигуряването на адаптивни информационни решения, Интернет-базирани приложения, интегрирани хибридни системи и професионални консултантски услуги.

Бизнес направления

 • Изследване, анализ и проектиране на интегрирани информационни решения и системи;
 • Разработка на специализирани софтуерни приложения;
 • Кибер сигурност;
 • Internet of Things;
 • Разработка на софтуер за Atmel и  Freescale микроконтролери
 • Доставка и внедряване на собствени продукти;
 • Системна интеграция;
 • Поддръжка, развитие и администрация на IBM Ноутс & Домино системи;
 • Маркетиране и дистрибуция на софтуерните продукти на IBM;
 • Интернет услуги, Интернет Маркетинг, WEB дизайн, разработка на Интернет базирани приложения и др.;
 • Програмни решения за българския туризъм.

Перфект Плюс е софтуерен ADVANCED IBM BUSINESS PARTNER

 

Перфект Плюс е корпоративен член на AFCEA

    AFCEA INTERNATIONAL    AFCEA BULGARIA

Изтеглете фирмена брошура тук

19 години израстваме и се развиваме заедно с нашите клиенти. Питайте тях!

Клиенти

Министерство на образованието и науката
Система за заверка и легализация на документи (дипломи)
http://www.minedu.government.bg/
Министерство на правосъдието
1. Централизирана информационна система за интегрирана обработка на статистическа информация, резултати от инспекции и предоставяне на публични услуги. 2. Национална информационна система за производство по несъстоятелност
http://www.justice.government.bg
Министерство на труда и социалната политика
Изготвяне на Секторна стратегия за електронно управление на социалната политика и трудовата заетост в Република България 2012 – 2015 г.
http://www.mlsp.government.bg
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
1. Национална система за категоризация на туристически обекти 2. Национална система за регистрация на туристически посредници 3. Национална система за туристическа информация
http://www.mi.government.bg
Министерство на външните работи
1. Интегрирана информационна система за електронни визови заявления – еВиза https://visa.mfa.bg/ 2. Интегрирана информационна система за регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи 3. Информационна система за администрация на дипломатически и служебни паспорти
http://www.mfa.bg/
Държавен Фонд Земеделие
Държавен фонд „Земеделие” е създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители през 1998 г. Чрез фонда българските фермери получават средства за финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС) – Програма за развитие на селските райони.
http://www.dfz.bg
Българска Народна Банка
Българската народна банка е централната банка на Република България и една от най-старите централни банки в света. Oснована на 25 януари 1879, БНБ е независима институция, отговорна за издаването на банкноти и монети в страната, за надзора и регулацията на банковия сектор и за съхранението на правителствените парични резерви. БНБ е също и едноличен собственик на Монетния двор. Статутът й е уреден със Закон за Българската народна банка, приет през 1991 г. Тя е независима от правителството и се отчита само пред Народното събрание.
http://www.bnb.bg/
Държавната комисия по сигурността на информацията
Осъществявайки дейностите по видовете защита на класифицирана информация, ДКСИ реализира основната цел на ЗЗКИ – защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация и осигуряване на еднаквата й защита. Основните направления, в които комисията работи и установява сътрудничество с другите компетентни органи от националната система за защита на класифицираната информация, са в съответствие с видовете сигурност, регламентирани в закона – персонална, физическа, документална, индустриална и ИНФОСЕК.
http://www.dksi.bg
Върховен касационен съд
http://www.vks.bg/
Софийски районен съд
Доставка, внедряване и поддръжка на IBM Domino
http://www.srs.justice.bg/
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД "ГВА" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България. Дейността на ГД "ГВА" се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.
http://www.caa.bg/
Изпълнителната агенция по лозата и виното
ДокСис Перфект V G 2.0
http://www.eavw.com
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ДокСис Перфект V G 2.0
http://www.damtn.government.bg/
Български държавни железници ЕАД
1. ДокСис Перфект V 2.0 2. Интегрирана информационна система "Аврийни събития и инциденти"
http://www.bdz.bg/
2006 - 2010 г. Изпълнителна Агенция за Насърчаване на Малките и Средните Педприятия
ДокСис Перфект V G 2.0
http://www.sme.government.bg/
2006-2010 г. Изпълнителна Агенция "Железопътна Администрация"
1. ДокСис Перфект V G 2.0 2. Интернет портал 3. Интегрирана информационна система "Аврийни събития и инциденти" 4. Интегрирана информационна система “Удостоверения за правоспособност Перфект”
http://www.iaja.government.bg/
Държавна Агенция по Туризъм
Държавната агенция по туризъм осъществява държавното управление в туризма, като разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи.
http://www.tourism.government.bg
Стопанска Академия "Д. А. Ценов" -Свищов
Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов е водеща образователна, научна и културна институция в България. Структурата на академията включва четири факултета със съответните им филиали - Социлани науки, Университет за икономика и мениджмънт - Ловеч, Колеж по Икономика и мениджмънт, Институт за Научни изследвания, Академична библиотека.
http://www.uni-svishtov.bg/
Агенция за Ядрено Регулиране
1. ДокСис Перфект V 1.0 2. Национален Регистър на Източници на Йонизиращи Лъчения 3. Аварийни събития и инциденти 4. Удостоверения за правоспособност 5. Експлоатационен контрол 6. Инспекции
http://www.bnsa.bas.bg/
Кремиковци АД
Изграждането на металургичния гигант "Кремиковци" започва на 5.11.1960 година, като реализация на правителствената политика на България да се промени аграрната насоченост на икономиката на страната. Идеята е да се използват залежите в находището край кв. "Кремиковци", което е със съдържание на желязосъдържащи суровини в рудата от 30 до 37 %.
http://www.kremikovtzi.com/
Енемона АД
Енемона АД осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти в страната и чужбина.
http://www.enemona.com
Балкантурист
Информационно резервационна система
http://www.balkantourist.bg
Българска туристическа камара
Българска туристическа камара е неправителствена организация. Тя обединява на доброволен принцип национални, регионални и локални организации и сдружения в областта на туризма, както и компании, занимаващи се с хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност.
http://www.btch.org
ДМ ТРАВЕЛ
ДМ ТРАВЕЛ е една от водещите частни туристически компании в България, основана през 1990г. Техни партньори са туроператори от от целия свят.
http://www.dmtravelbg.com
Кълвача Инвестмънт АД
Кълвача Инвестмънт АД е основана през 31.10.2002 г. с дейности: продажба на недвижими имоти, инвестиции и продажба на земи и парцели, мениджмънт на активи, даване под наем и лизинг на активи, концесия на минералана вода от шест източника – Старозагорски минерални бани и Минерални бани Овощник, представителство и посредничество на местни и чужди фирми и др.
http://www.kalvacha.bg
И ДРУГИ