Products

ISO Перфект > Perfect

www.isoperfect.com

 

ИСО ПЕРФЕКТ е интегрирана информационно-оперативна комуникационна система, която създава, управлява, контролира и съхранява фирмената документация. ИСО ПЕРФЕКТ моделира в детайли въведената във Вашата организация Система за управление на качеството, съответстваща на международните стандарти ИСО и автоматизира всичките нейни елементи и изисквания.

ИСО ПЕРФЕКТ притежава регистрационно-контролна част, в която се въвеждат деловодните индекси на компанията и се регистрират в съответствие с тях всички входящо-изходящи и вътрешно оперативни документи. Системата генерира автоматично номера на документите съгласно предварително заложен стериотип. Към всеки регистриран документ могат да се задават срокове за изпълнение, които ИСО ПЕРФЕКТ контролира. Освен като пасивен наблюдател системата функционира и като комуникатор, като информира по различни начини (е-майл, SMS, звуково и визуално) за различни контролирани събития, просрочени срокове и задачи за изпълнение.

Документнооборотната част на ИСО ПЕРФЕКТ моделира създадените в компанията по стандарта ИСО оперативни процедури и процесни карти, като осигурява информационно коректното спазване на всички стъпки от работните процеси, съответно коректното попълване на кореспондиращата документация, мониторинга на работните процеси и контрола по решенията.

Модула документалистика и архивистика поддържа в дигитален вариант всички образци на документи, които се използват в компанията – молби, заповеди, договори, протоколи, отчети, документи по качеството и др. Всеки служител използва, попълва и разпечатва от системата тези документи, които съответстват на неговия бизнес оперативен профил. Всеки документ изработен чрез ИСО ПЕРФЕКТ автоматично се регистрира, съхранява и архивира в оригиналния му вид, като в последствие може да бъде повторно използван, разпечатан или одитиран.

ИСО ПЕРФЕКТ е изградена върху платформата Lotus Domino&Notes на IBM, което гарантира възможно най-високи нива на сигурност, надеждност и защита на информацията. Системата идентифицира всеки потребител не само с потребителско име и парола, а и с частен електронен подпис. Всеки служител има предварително дефинирани профили, роли, права на достъп и функционалност, съответстваща на длъжностната му характеристика. Системата генерира динамично персонални екрани при влизането на потребителя, като му предоставя интуитивен потребителски интерфейс и навигация.

ИСО ПЕРФЕКТ притежава функционалност, покриваща всички специфични изисквания на Системите за управление на качеството по стандартите ИСО: Управление на документите; управление на записите; регистър на записите; регистър на договорите; преглед на документите; управление на несъответстващ продукт, коригиращи действия; превантивни действия и др.

ИСО ПЕРФЕКТ Ви гарантира:

  • мониторинг на работните процеси и контрол по решенията;
  • изчерпателна и коректна документация, съгласно стандартите ИСО;
  • подреденост и консистентност на фирменото познание;
  • безпроблемни и автоматизирани одити;
  • дигитални и лесноуправляеми записи, базирани на предврително подготвени образци (бланки);
  • проследими и управляеми процеси;
  • индексирани архиви с възможности за бързо търсене и откриване на необходимата информация;
  • и др..