Products

ЛибСис > Perfect

ЛибСис Перфект - Автоматизирана библиотечна система и система за управление на познанието

Интегрирана информационна система, която автоматизира всички аспекти на библиотечната дейност, свързани както с персонала, така и с клиентите на библиотеката. Системата е изградена със съвременни технологии и иновационни решения, отговарящи на високите изисквания на новото информационно общество. ЛибСис реализира пълен набор от надеждни, гъвкави и интуитивни средства за използване на заложените в нея функционалностти и въвеждане, достъп и администрация на библиотечната информация. Системата обработва, съхранява и управлява разнообразни типове данни – текст, електронни таблици, изображения, звук, видео и графики. Пълната интегрираност с Интернет посредством WEB интерфейс определя мащабност на аудиторията, оптимизация на комуникациите и ефективност на личния състав.