Консултиране

В сферата на проектния мениджмънт и консултиране Перфект Плюс диференцира извършваните дейности в следните групи:

  • Консултантска помощ (разработване на спецификации, оформяне на тръжни досиета, провеждане на търгове, оформяне на отчети, осигуряване на експерти в различни области и т.н.) при провеждане на тръжни процедури според различни изисквания на ЗОП, Световна банка, ФАР, ИСПА, Европейска комисия и т.н.;

  • Консултантска помощ при писане на проекти за кандидатстване по различни програми отворени от национални институции (министерства, агенции и др.) и Европейски и световни фондове (Европейска комисия, Световна Банка, правителствени и части фондове и програми и т.н.);
  • Консултантска помощ при управление на проекти;
  • Управление на проекти – комплексна услуга, включваща всички необходими дейности за успешна реализация, отчитане на дейностите и усвояване на средствата по спечелени проекти. Дейността се извършва в тясно сътрудничество с контактора;
  • Проблемен реинжинеринг;
  • Осигуряване на високо квалифицирани експерти от различни сфери за включване в проекти.

През изминалите 13 години от съществуването на фирмата екипите на Перфект Плюс са работили успешно по редица проекти както по национални фондове, така и по почти всички програми на предприсъединителните фондове в България (ФАР, САПАРД, ИСПА) – програми Аксес, Европа, Културен туризъм, Екотуризъм, Трансгранично сътрудничество, Регионално развитие и инфраструктура, Конкурентно способност, Социални дейности и услуги и много други.

Компанията консултира и по множество международни проекти, управлявани от администрацията на Европейската комисия в Брюксел.

Клиенти на Перфект Плюс в сферата на проектното консултиране са частни компании, неправителствени сдружения и асоциации, общински власти и правителствени структури (агенции, министерства, комисии) – министерство на икономиката, агенция по туризъм, министерство на правосъдието и др.